git branch (ブランチの操作)

ブランチの作成

git branch branch1

カレントブランチの変更

git checkout branch1

ブランチ作成と共にカレントブランチの変更

git checkout -b branch1

ブランチの確認

git branch
* branch1
  master

ブランチの削除

ローカルブランチの削除

git branch --delete branch1
git bramch -d branch1

リモートブランチの削除

git push --delete origin branch1
git push origin :branch1

ブランチ名の変更

git branch -m branch1 new_branch1

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2016-02-22 (月) 15:34:34 (1389d)