npm startでブラウザを指定

環境変数BROWSERで指定

Bash> BROWSER=Chrome npm start
PowerShell> $env:BROWSER = Chrome; npm start

.envファイルで指定

BROWSER = "Chrome"
  • Macの場合、"Chrome"ではなく"Google Chrome"

参考


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2018-12-24 (月) 20:24:27 (346d)