git rmの取消し

git rmするまで

 > git ls-files   # (1)
 1.txt
 > git rm 1.txt   # (2)
 rm '1.txt'
 > git status
 ## master
 D  1.txt
  • (1) ワーキングリポジトリにファイル1.txtが存在している
  • (2) このファイルをgit rmする

git rmの取消し

 > git checkout HEAD 1.txt

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2020-09-01 (火) 07:04:25