MacPortでFastCGIをインストール

 sudo sysctl -w kern.sysv.shmall=32768
 sudo sysctl -w kern.sysv.shmmax=134217728

/etc/sysctl.conf

 kern.sysv.shmall=32768
 kern.sysv.shmmax=134217728

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2010-02-23 (火) 20:39:03