Promiseとasync/awaitを使ったsleep

function sleep(sec) {
 return new Promise((resolve) => {
  setTimeout(() => {
   resolve();
  }, sec * 1000);
 });
}

async function do_thing() {
 console.log("A");
 await sleep(2);
 console.log("B");
}

do_thing();

実行すると...

A  (1)
B  (2)
 • (1)で"A"が表示されて、2秒後に、
 • (2)で"B"が表示される

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2020-05-08 (金) 07:23:22