Dateオブジェクトの最大値・最小値

最小値

 > dt = new Date(-8640000000000000)
 -271821-04-20T00:00:00.000Z
 
 > dt = new Date(-8640000000000001)
 Invalid Date
 
 > dt = Date.parse("-271821-04-20T00:00:00.000Z")
 -8640000000000000
 
 > dt = Date.parse("-271821-04-19T00:00:00.000Z")
 NaN
  • -271821-04-20T00:00:00.000Z

最大値

 > dt = new Date(864000000000000)
 +029349-01-26T00:00:00.000Z
 
 > dt = Date.parse("+029349-01-26T00:00:00.000Z")
 864000000000000
  • +029349-01-26T00:00:00.000Z

参考


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2021-05-27 (木) 15:55:34