PowerShell 新規のファイルまたはフォルダの作成

空のファイルを作る

 New-Item -Type File 1.txt

既存のファイルを削除して空のファイルを作る -Force

 New-Item -Type File -Force 1.txt

パス中のフォルダがなければそれも作る -Force

 New-Item -Type file -Force foo/bar/baz.txt
 
 New-Item -Type directory -Force a/b/c

参考

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee176914.aspx


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2018-05-26 (土) 22:05:49