ソート - Sort-Object

前提

1.csv:

 name,id1,id2
 A,1,100
 B,2,20
 X,10,100
 A,3,100

辞書順

 import-csv 1.csv | sort name | ft -auto
 name id1 id2
 ---- --- ---
 A  3  100
 A  1  100
 B  2  20
 X  10 100

数値順

 import-csv 1.csv | sort {[int]$_.id1},{[int]$_.id2} | ft -auto
 name id1 id2
 ---- --- ---
 A  1  100
 B  2  20
 A  3  100
 X  10 100

昇順・降順

昇順

 import-csv 1.csv | sort name | ft -auto
 name id1 id2
 ---- --- ---
 A  3  100
 A  1  100
 B  2  20
 X  10 100

既定では昇順でソートする。

降順

 import-csv 1.csv | sort -descending name | ft -auto
 name id1 id2
 ---- --- ---
 X  10 100
 B  2  20
 A  3  100
 A  1  100

昇順・降順組み合わせ

 import-csv 1.csv | sort @{Expression="name";Descending=$true}, @{Expression={[int]$_.id1};Ascending=$true} | ft -auto
 name id1 id2
 ---- --- ---
 X  10 100
 B  2  20
 A  1  100
 A  3  100

参考


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2012-07-28 (土) 06:15:39