makeコマンド

makeコマンドで、data.fileが更新された場合に1.txtや2.txtを作り直すようなMakefile。

 all : 1.txt 2.txt
 
 1.txt : data.file
         cat data.file >> 1.txt
 2.txt : data.file
         echo `date` >> 2.txt

トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2006-05-13 (土) 02:46:45